top of page
Search
  • Solja

IhmeSuomen uudistetussa oppimateriaalissa pohditaan identiteettejä

Uusi vuosi, uusi blogi! IhmeSuomi -hanke starttaa blogikevään kertomalla uudistetusta oppimateriaalipaketistaan sekä pohtimalla, miten elokuvat voivat tukea suomen kielen oppimista sekä oppilaan identiteetin myönteistä kehitystä. Blogissa selviää myös, mitä ihmettä tarkoitamme identiteettien monimuotoisuudella ja keitä se oikein koskettaa. (Juonipaljastus: meitä kaikkia!)


Opetus- ja kulttuuriministeriö on painottanut sekä koulutus-, että taide- ja kulttuuripolitiikassa identiteettien moninaisuuden tunnistamisen ja myönteisen kehityksen tukemisen tärkeyttä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa identiteettien moninaisuus nähdään lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana ja perusopetuksen tehtäväksi määritellään esimerkiksi kulttuurisen pääoman ja kulttuuri- identiteetin tukeminen. Opettajien kokemusten mukaan opetussuunnitelmien tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu käytännössä.

Identiteettien moninaisuuden näkeminen voimavarana tuodaan opetussuunnitelmien perusteissa esille toimintakulttuurin, asenteiden, tavoitteiden sekä koulun oppimistavoitteiden ja työtapojen yhteydessä. Tästä huolimatta esimerkiksi kulttuurisesti kestävästä opetuksesta ei ole vuoden 2014 OPS:ssa määritelty konkreettisia oppimistavoitteita . Historian opetuksen yhteydessä on havahduttu myös siihen, että vähemmistöä edustaville oppilaille ei ole samastumisen kohteita oppimateriaaleissa, vaikka moninaisuutta painotetaan keskeisenä arvona opetussuunnitelmassa. Suomea toisena kielenä opiskelevien oppimateriaaleissa on tunnistettu tarve erityisesti kulttuurisen moninaisuuden huomioimiselle, mutta aihetta käsitellään usein länsikeskeisestä näkökulmasta.

IhmeSuomi -hanke haluaa tarttua tähän epäkohtaan ja tuoda elokuvien avulla suomea toisena kielenä opiskeleville oppilaille entistä monipuolisempia kuvastoja ja tarinoita, joihin mahdollisimman moni oppilas voi samastua. Hanke julkaisee vuonna 2022 uuden elokuva- ja oppimateriaalipaketin, jonka avulla identiteettien moninaisuuden pohtimista voidaan toteuttaa helpommin koulun arjessa. Oppimateriaali sisältää sarjan lapsille suunnattuja suomalaisia elokuvia sekä elokuvien käsittelemistä tukevan kysymyspatteriston. Oppimateriaali on suunnattu erityisesti suomea toisena (S2) kielenään opiskeleville oppilaille.

IhmeSuomi -hanke pyrkii näyttämään, miten elokuvien katselu tarjoaa samanaikaisesti mahdollisuuden kielitaidon kehittämisen, sekä identiteettien moninaisuuden tunnistamiseen ja tukemiseen oppilasryhmissä. Uteliaimmat voivat ottaa jo varaslähdön materiaaliin tutustumiseen, sillä olemme julkaisseet IhmeSuomen sivuilla jo ensimmäisen lyhytelokuvan ja siihen liittyvän tehtäväpaketin! Naima Mohamudin ohjaama Fatima (2013) on lapsille suunnattu lyhytelokuva, jossa vanhempien avioero saa Fatiman ja hänen parhaan

ystävänsä Millan pohtimaan rakkautta ja sen monia muotoja esimerkiksi romanttisia Bollywood-elokuvia katsomalla.

Elokuvien avulla IhmeSuomi -hanke haluaa tukea oppilaiden identiteetin myönteistä kehitystä ja kannustaa oppilaita ja opettajia avoimeen dialogiin. Koulun toimintakulttuurissa selkeät toimintamallit ja ajantasaiset oppimateriaalit ovat edellytys sille, että opettajat kykenevät käsittelemään identiteettien moninaisuutta koululuokissa myös käytännön tasolla. Tämän takia elokuvasarjaan valittujen elokuvien kuvastot Suomesta ja suomalaisuudesta pyrkivät olemaan entistä monimuotoisempia.

Identiteettien moninaisuus on terminä varsin monimerkityksellinen ja sillä on useita eri määrittelyjä. Hankkeessa identiteettien moninaisuus nähdään laajana käsitteenä, joka koskettaa meitä kaikkia. Lähtökohtana on, että jokaisella on useita minuuksia, jotka korostuvat tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä. Esimerkiksi kieli, kulttuuri, katsomus ja sukupuoli nähdään kaikki moninaisina ilmiöinä, jotka rakentavat osaltaan jokaisen yksilöllistä identiteettiä. Identiteettien moninaisuuden tunnistaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että moninaisuus nähdään voimavarana. Tämä on tärkeää, sillä koulu on sosiaalinen ympäristö, jossa oppilaat rakentavat käsitystä itsestään, omista haaveistaan ja mahdollisuuksistaan yhteiskunnassa. Yleissivistävän koulutuksen lisäksi koulun tehtävä on henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäminen ja turvaaminen.

IhmeSuomi- hankkeen luomassa S2- oppimateriaalipaketissa suomen kielen oppiminen ja oppilaan moninaisen identiteetin pohtiminen nivoutuvat toisiinsa. Elokuva taidemuotona tukee myös tulkinnallisuutta ja moninäkökulmaisuutta, minkä ansiosta elokuva toimii monipuolisena materiaalina opettajalle, joka voi hyödyntää elokuvista ja niihin liittyvistä kysymyksistä haluamiaan elementtejä oman oppilasryhmänsä kanssa. Elokuvat ja kysymyspatteristo toimivat apuvälineinä opettajalle, joka haluaa pohtia identiteettiin liityviä kysymyksiä oppilaidensa kanssa. Toisaalta opettaja voi halutessaan tarkastella muita elokuvissa esiin nousevia teemoja. Lähtökohtana kuitenkin on, että elokuvien henkilöhahmot ja tarinat pyrkivät erityisesti tarjoamaan mahdollisuuden oppilaan oman identiteetin rakentamiseen ja antamaan hänelle vapauden valita samastumisen kohteita elokuvien monipuolisista henkilöhahmoista.

Oppimateriaaleilla on myös keskeinen valta määritellä, millaiseksi oppilaiden toimijuus muotoutuu kouluissa. On tärkeää pohtia, löytyykö oppimateriaalien kuvastoista tai tarinoista henkilöitä, johon oppilaan on mahdollisuus samaistua? Aina tämä ei toteudu. Oppimateriaalit sisältävät esimerkiksi yksipuolisia kuvauksia suomalaisuudesta, mikä mahdollisesti vaikeuttaa myönteistä identiteetin kehitystä. IhmeSuomi -hanke haluaa tuoda elokuvien avulla vaihtoehtoisia ja stereotyyppejä haastavia kuvastoja Suomesta ja suomalaisuudesta.

106 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page